การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้อง

2.ทะเบียนบ้านผู้ร้อง

3.ใบมรณยัตรเจ้ามรดก

4.โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก)

5.หนังสือยินยอมทายาท(แบบฟอร์มขอได้ที่ทนายครับ)

6.ทะเบียนบ้านผู้ตาย(เจ้ามรดก)

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เดือนครึง ถึง 2 เดือนโดยประมาณนับตั้งแต่ยื่นศาล

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าทนายความ 5,000 บาท + ค่าขึ้นศาล 200 บาท +ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 500 บาท + ค่านำหมายถึงภูมิลำเนาของผู้ตาย(เจ้ามรดก)ตามแต่อัตราศาลซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 500 บาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 บาทเศษ และผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าคัดถ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลวันขึ้นศาลประมาณ 200 บาท

 

ติดต่อทนายโทร.0830262826 ทนายคมศักดิ์  สุคม

 

สำนักงานทนายความคมศักดิ์ สุคม

ที่ตั้งสำนักงาน ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระกลางทุ่ง 

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๔๘๑๑๐