เป็นกรรมการสภาทนายความ จังหวัดนครพนม
เป็นกรรมการสภาทนายความ จังหวัดนครพนม