1. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน จังหวัดนครพนม 
 2. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอเมืองนครพนม
 3. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอธาตุพนม
 4. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอเรณูนคร
 5. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอนาแก
 6. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอบ้านแพง
 7. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอปลาปาก
 8. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอท่าอุเทน
 9. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอโพนสวรรค์
 10. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอนาหว้า
 11. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอวังยาง
 12. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอนาทม
 13. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอศรีสงคราม