การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

หลักฐานที่ใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้อง

2.ทะเบียนบ้านผู้ร้อง

3.ใบมรณยัตรเจ้ามรดก

4.โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก)

5.หนังสือยินยอมทายาท(แบบฟอร์มขอได้ที่ทนายครับ)

6.ทะเบียนบ้านผู้ตาย(เจ้ามรดก)

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 เดือนครึง ถึง 2 เดือนโดยประมาณนับตั้งแต่ยื่นศาล

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าทนายความ 5,000 บาท + ค่าขึ้นศาล 200 บาท +ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 500 บาท + ค่านำหมายถึงภูมิลำเนาของผู้ตาย(เจ้ามรดก)ตามแต่อัตราศาลซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 500 บาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 บาทเศษ และผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าคัดถ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลวันขึ้นศาลประมาณ 200 บาท

 

ติดต่อทนายโทร.0830262826 ทนายคมศักดิ์  สุคม

 

สำนักงานทนายความคมศักดิ์ สุคม

ที่ตั้งสำนักงาน ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระกลางทุ่ง 

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๔๘๑๑๐

ทนายความอาสา จังหวัดนครพนม
ทนายความอาสา จังหวัดนครพนม
 1. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน จังหวัดนครพนม 
 2. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอเมืองนครพนม
 3. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอธาตุพนม
 4. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอเรณูนคร
 5. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอนาแก
 6. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอบ้านแพง
 7. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอปลาปาก
 8. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอท่าอุเทน
 9. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอโพนสวรรค์
 10. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอนาหว้า
 11. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอวังยาง
 12. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอนาทม
 13. รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท ใน อำเภอศรีสงคราม
เป็นกรรมการสภาทนายความ จังหวัดนครพนม
เป็นกรรมการสภาทนายความ จังหวัดนครพนม