ข้อสอบเนติภาคหนึ่ง

  • กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพานิชย์

ข้อที่๑.ทรัพย์สินและที่ดิน

ข้อที่๒.นิติกรรม-สัญญาหนี้

ข้อที่๓.ละเมิด

ข้อที่๔.ซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ

ข้อที่๕.ยืมค้ำประกันจำนองจำนำ

ข้อที่๖.ตัวแทนประกันภัยตั๋วเงินบัญชีเดินสะพัด

ข้อที่๗.หุ้นส่วนบริษัท

ข้อที่๘.ครอบครัว-มรดก

ข้อที่๙.กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ข้อที่ ๑๐.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 

  • กลุ่มวิชากฎหมายอาญา

ข้อที่๑.กฎหมายอาญา ม.1-58,107-208

ข้อที่๒.กฎหมายอาญา ม.59-106

ข้อที่๓.กฎหมายอาญา ม.59-106

ข้อที่๔.กฎหมายอาญา ม.209-287

ข้อที่๕.กฎหมายอาญา ม.288-389

ข้อที่๖.กฎหมายอาญา ม.288-389

ข้อที่๗.กฎหมายภาษีอากร

ข้อที่๘.กฎหมายแรงงาน

ข้อที่๙.กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ ๑๐.กฎหมายปกครอง

เปิดไฟล์ PDF

 

เปิดไฟล์PDF

Column 1 Column 2
Username: {$username} Staffid: {$staffid}