โปรแกรมคำณวน อัตราผลตอบแทนการลงทุนแบบทบต้นทบกำไร

เงินทุน
อัตราผลตอบแทน
จำนวนครั้งที่ลงทุน

สูตรในการคิดคำนวณ

F=P[1+(r/n)]